Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เอกสารแนบ)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม"

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" (เอกสารแนบ) 
 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (เอกสารแนบ)

ขอเชิญชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔

 ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด”
ความยาวของคลิปวิดีโอ ไม่เกิน ๓ นาที จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ปวช. ฯลฯ)
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยจัดทำและบันทึกลงใน CD และส่งเอกสารสรุปผลงาน(Script) ส่งให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔

 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา งานคุรุสภาจังหวัดนครนายก
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ 1) (เอกสารแนบ 2)