Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ประชาสัมพันธ์กฏหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอประชาสัมพันธ์กฏหมายและมาตรการของ ป.ป.ช.ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ www.acc.moe.go.th www.acc.moe.go.th