Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอเชิญชวนให้หน่วยงานของท่านร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด ซึ่งคุณสมบัติหนังสือที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกใน พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นและใบสมัครประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th หรือ QR Code ทีปรากฏท้ายหนังสือแนบ (แอกสารแนบ)