Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste ) ปี ๒๕๖๔ และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) ปี ๒๕๖๔

  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste ) ปี ๒๕๖๔
และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) ปี ๒๕๖๔
เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะต้นทาง โดยการแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา
ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลดคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง( เอกสารแนบ )