ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์เพื่อยกระดับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบด้านการวัดและประเมินผล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์เพื่อยกระดับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบด้านการวัดและประเมินผล (เอกสารแนบ)