Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

รายงานงบทดลองประจำปี

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2563

แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2563

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

                                                    ITA 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

๑. โครงสร้าง

๒.ข้อมูลผู้บริหาร

๓.อำนาจหน้าที่

๔.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

   -  ปก   คำนำ

๕.ข้อมูลการติดต่อ

๖.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๗.ข่าวประชาสัมพันธ์

๘.Q&A

๙.Social Network

๑๐.แผนดำเนินงานประจำปี

      - ปก   คำนำ 

๑๑.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน

      -  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน

      - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน

๑๒.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

      - รายงานโครงการติดตาม

      - รายงานโครงการจัดการเผยแพร่

๑๓.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑๔.คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

๑๕.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

๑๖.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

๑๗. E-Service

๑๘.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

๑๙.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

      -  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน

      -  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน

๒๐.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      - รายงานโครงการติดตาม

      - รายงานโครงการจัดการเผยแพร่

๒๑.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     -  เรื่องที่   ๒ 

๒๒.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     - เรื่องที่  

๒๓.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

๒๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

๒๕.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒๖.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒๗.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๒๘.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

๒๙.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓๐.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓๑.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓๒.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

๓๓.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

๓๔.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

๓๕.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

๓๖.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

๓๗.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๓๘.การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร

๓๙.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๔๐.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

๔๑.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

๔๒.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๔๓.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน