ดาวน์โหลด

๑.ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาของแต่ละสังกัดในจังหวัดนครนายก ปี ๒๕๖๑

 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (นครนายก)

 - สำนักงาน กศน.นครนายก

 - ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก 

 - สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นครนายก) 

 - มศว.องครักษ์

 - สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 - สำนักงานพระพุทธศาสนา (นครนายก)

 - โรงเรียนเตรียมทหาร

 - สังกัดอาชีวศึกษา (นครนายก)

 - แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก

๒.ไฟล์แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯของประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก

- แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ

๓.แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ขั้นตอนการขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ

- ขั้นตอนการขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

- แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา (แบบ สถพ.01)และจัดทำรายงานประกอบตัวชี้วัดจำนวน 3 เล่ม

- แบบประเมินรายบุคคลของกรรมการ (แบบ สถพ.02) 

- แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง( แบบ สถพ.03)

- แบบปะหน้าส่ง ศธภ. (แบบ สพถ.04)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ ของ ศธ.

- ประกาศศูนย์การเรียนรู้ฯ ของ ศธ.

- ประกาศสถานศึกษาพอเพียง ของ ศธ.

- ประกาศผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

๔.แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการศึกษาจังหวัดนครนายก

-แบบเก็บข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก ปี 2562

-แบบเก็บฐานข้อมูลสารสนเทศการศึกษา ปี 2562

-แนวทางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการศึกษาภายในจังหวัดนครนายก

๕.แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ 

- ลูกเสือสำรอง ป.๑

- ลูกเสือสำรอง ป.๒

- ลูกเสือสำรอง ป.๓

- ลูกเสือสามัญ ป.๔

- ลูกเสือสามัญ ป.๕

- ลูกเสือสามัญ ป.๖

- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๑

- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๒

- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๓

- ลูกเสือวิสามัญ ๑ ม.๔

- ลูกเสือวิสามัญ ๒ ม.๕-๖

๖.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กระทรวงศึกษาธิการ

- คู่มือการดำเนินโครงการฯ

- ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก

- ข้อมูลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

๗. แผนปฏิบัติการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

- ไฟล์รูปเล่มแผนปฏิบัติการ

เรื่อง เสนอรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒(เอกสารแนบ)