กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

 

ชื่อ - สกุล  :  นางสาววรรณวิมล  ภักดี

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

                ( ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน )

เบอร์โทร   : 0818895190

E-mail      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ชื่อ - สกุล  : ว่าที่ ร.ต.เอกรินทร์  นรานันท์ภิรมย์

ตำแหน่ง    : ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)

เบอร์โทร   : 0853872509

E-mail      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.