กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 

ชื่อ-สกุล  : ดร.วาสนา  วรรณฉวี

ตำแหน่ง  : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

    ( ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล )

เบอร์โทร : 099-939-9059

E-mail    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ - สกุล  : นายสมศักดิ์  ป่าไพร

ตำแหน่ง    : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร   : 0894016298

E-mail      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-สกุล  : นายวะสรรณ  สอนนุช

ตำแหน่ง  : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

เบอร์โทร : 085-229-1821

E-mail    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ - สกุล  : นางสาวฉวีวรรณ  คงศร

ตำแหน่ง    : เจ้าหน้าที่ธุรการ

เบอร์โทร   : 081 8025755

E - Mail    :